Privacyvoorwaarden

De leukste hardloopvereniging van Leiderdorp!

Versie mei 2023

Running Team Leiderdorp, gevestigd aan de Windrust 8, 2351 ET Leiderdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Running Team Leiderdorp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken enkel die persoonsgegevens die voor het verlenen van deze diensten noodzakelijk of wettelijk verplicht zijn, zoals::

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Running Team Leiderdorp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • De verzending van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Running Team Leiderdorp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben ontvangen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

PersoonsgegevensTermijn
De registratie van uw lidmaatschap1 jaar na einde lidmaatschap
De registratie van uw deelname aan een evenement1 jaar na deelname
Uw aanmelding bij de Atletiekunie1 jaar na verwerking
De afhandeling van uw betaling7 jaar na verwerking
Uw aanmelding voor een van onze sociale media1 jaar na registratie

Delen van persoonsgegevens met derden

Running Team Leiderdorp verstrekt uw gegevens niet aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Running Team Leiderdorp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Running Team Leiderdorp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Running Team Leiderdorp en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens  van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@runningteamleiderdorp.nl .

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Running Team Leiderdorp wijst u op  de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Running Team Leiderdorp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@runningteamleiderdorp.nl

Contactgegevens

www.runningteamleiderdorp.nl

Windrust 8, 2351 ET Leiderdorp